Oduka o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007 i 94/2013, 98/19), Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine donosi

 ODLUKU O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU  2022./2023.

Članak 1.

U otvorenom predupisnom roku koji je trajao od 09.05.2022. do 20.05.2022. godine zaprimljeno je ukupno 58 novih zahtjeva roditelja/skrbnika za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od toga 47 zahtjeva za upis djeteta u redovni vrtićki petosatni ili desetosatni program i 11 zahtjeva za upis djeteta u kraći, 250-satni program predškole.

Članak 2.

U redovnom vrtićkom programu u pedagoškoj godini 2022/2023. ostat će upisano 63 djece, koja su boravila u vrtiću tijekom pedagoške godine 2021/2022., a za koje nije bilo potrebno predavati nove zahtjeve za upis.

U pedagošku godinu 2022/2023. u redovni vrtićki program bit će upisano sveukupno 75 djece, od toga u jasličku skupinu ukupno 18 djece, u mlađu mješovitu odgojnu skupinu ukupno 30 djece, u stariju mješovitu odgojnu skupinu ukupno 27 djece, dok će u popodnevni 250-satni program predškole biti upisano 14 djece (11 plus 3 djece za koju je predan zahtjev za redovni program). U pedagoškoj godini 2022/2023. u Vrtiću će biti upisano ukupno 89 djece.

Članak 3.

Svi zahtjevi za upis u Vrtić, koji su u redovnom upisnom roku negativno riješeni, formiraju listu čekanja, koja će se rješavati sukladno slobodnim mjestima u Vrtiću, a apsolutnu prednost imaju djeca s prebivalištem u Općini Posedarje.

Ukoliko u tekućoj pedagoškoj godini, a najdalje do 01.svibnja, zahtjev s liste čekanja nije pozitivno riješen, potrebno je iznova zahtjev predati u propisanom roku za iduću pedagošku godinu.

Ukoliko roditelj pojedinog djeteta s liste čekanja, na poziv Vrtića za upis na upražnjeno mjesto u skupini, odbije upis, isto dijete više ne može biti na listi čekanja te je potrebno ponovno ispuniti zahtjev za upis u propisanom upisnom roku za sljedeću pedagošku godinu.

Zahtjevi predani izvan redovnog upisnog roka neće se zaprimati.

Članak 4.

Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 24.08. do 30.08.2022.g., od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2022/2023. Upisima su također dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika djece koja su već upisana i koja nastavljaju pohađati vrtić u pedagoškoj godini 2022/2023. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da su odustali od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči te na web stranici Vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rezultatima Odluke imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1a, 23242 Posedarje.

Članak 6.

LISTA NOVOUPISANE DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2022/2023.

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. KATARINA ŽUPAN 27.01.2021. izravan upis s liste čekanja 2021/2022
2. KRISTIJAN LERGA 05.03.2021. izravan upis s liste čekanja 2021/2022
3. LUCIJA NEKIĆ 21.10.2020. izravan upis s liste čekanja 2021/2022
4. LOBEL KLANAC 04.10.2020. izravan upis s liste čekanja 2021/2022
5. TONI MATKOVIĆ 16.05.2020. 103
6. JAKOV MILEKIĆ 26.05.2021. 103
7. ANTE ŠIMURINA 02.06.2020. 103
8. MATEJ BRALA 31.03.2021. 100
9. ANĐELO VANJAK 09.08.2020. 100
10. GABRIELA BRKLJAČA 06.03.2020. 95
11. KARLO KLANAC 15.08.2021. 95
12. FILIP ŠIMURINA 21.08.2021. 95

 

PROGRAM OBVEZNE PREDŠKOLE

 1. KARLO BARIČEVIĆ
 2. LUCIJA BARIČEVIĆ
 3. SARAH BARIČEVIĆ
 4. ŠIMUN BATUR
 5. DUJE CRNJAK
 6. EVA KALAC
 7. CVITA LERGA
 8. MARTA MARIČIĆ
 9. LUKA MATKOVIĆ
 10. RITA MILEKIĆ
 11. AURORA MODRIĆ
 12. DAVID NEKIĆ
 13. LUCIJA VULIĆ
 14. NIKOLINA PAIĆ

Članak 7.

LISTA ČEKANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2022/2023. (OPĆINA POSEDARJE)

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. LOVRE ĆUTIĆ 20.06.2020. 90
2. MAŠA GORIČAN 10.06.2021. 90
3. ROZA KNEŽEVIĆ 28.10.2020. 90
4. TEA LERGA 27.08.2020. 90
5. NIKO MATKOVIĆ 07.02.2021. 90
6. ŠIMUN NEKIĆ 18.11.2020. 90
7. IVANO BARIČEVIĆ 17.03.2020. 83
8. FRANE BARIĆ 21.06.2021. 80
9. TINA MRŠIĆ 19.02.2020. 70
10. ANTE BARTULOVIĆ 27.12.2019. 70

JASLIČKA SKUPINA (DJECA KOJA NISU NAVRŠILA GODINU DANA)

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. MATEJ KLANAC 09.12.2021. 103
2. MARO ČULINA 26.03.2022. 90
3. ROKO KLANAC 24.12.2021. 90
4. EMA NEKIĆ 04.12.2021. 90
5. EMILI VANJAK 06.09.2021. 90
6. MIRTA KLANAC 05.02.2022. 70

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. SARA KALAC 07.05.2019. 95 (s liste čekanja 2021/2022.)
2. TONKA KNEŽEVIĆ 14.06.2018. 90(s liste čekanja 2021/2022.)
3. ANASTAZIJA JURIČEVIĆ 14.01.2018. 100
4. MATEO VANJAK 27.01.2019. 100
5. JAKOV DEMO 19.11.2018. 90
6. JULIA MATKOVIĆ 30.03.2019. 90
7. MARIJA MIJOLOVIĆ 09.07.2019. 90
8. FRANKO ŠALINA 12.03.2019. 90
9. ROBERTO MODRIĆ 08.10.2018. 80
10. BORNA MILIVOJ KARANOVIĆ 20.12.2018. 55(s liste čekanja 2021/2022., roditelji nezaposleni)

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. RITA MILEKIĆ 04.02.2017. 103 predškolac
2. DUJE CRNJAK 12.12.2016. 100 predškolac
3. AURORA MODRIĆ 22.02.2016. 100 predškolac
4. LUCIJA VULIĆ 100 predškolac
5. LUKA GALIĆ 22.10.2017. 95 (s liste čekanja 2021/2022.)
6. ROKO VANJAK 05.06.2017. 100
7. CVITA KOLČEG 14.09.2017. 90 (s liste čekanja 2021/2022., jedan roditelj zaposlen)
8. MIA ŠIMURINA 04.07.2017. 73(s liste čekanja 2021/2022., jedan roditelj zaposlen)

Članak 8.

 

LISTA ČEKANJA 2021/2022  (OSTALE OPĆINE)

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1.  IVA SMOKROVIĆ 09.10.2021. 90

Članak 9.

ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2022/2023.

JASLIČKA SKUPINA (PČELICE)

 1. BRALA SARA
 2. BRALA MATEJ
 3. BRKLJAČA GABRIELA
 4. GALIĆ PETRA
 5. KLANAC KARLO
 6. KLANAC LOBEL
 7. LERGA KRISTIJAN
 8. MATKOVIĆ TONI
 9. MILEKIĆ JAKOV
 10. NEKIĆ LUCIJA
 11. ŠIMURINA ANTE
 12. ŠIMURINA DUNJA
 13. ŠIMURINA FILIP
 14. VANJAK ANĐELO
 15. VANJAK KARLO
 16. ZDRILIĆ NIKOLA
 17. ŽUNIĆ EMILI
 18. ŽUPAN KATARINA

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA (BUBAMARE)

 1. BARABA BANO LUKA
 2. BARIĆ CVITA
 3. BRALA NIKA
 4. BRALA PETRA
 5. BRALA SARA
 6. BRKLJAČA MARTA
 7. CRNJAK ANTE
 8. CRNJAK DUJE
 9. CRNJAK HANA
 10. GOSPIĆ PAVLE
 11. JUKIĆ LUKA
 12. KAJTAZI GABRIEL
 13. KAJTAZI MANUEL
 14. KLANAC JOŠKO
 15. KLANAC MIA MARIJA
 16. KLANAC NATALIA
 17. KNEŽEVIĆ FRANKA
 18. KOLČEG MIHAEL
 19. MATIJEVIĆ IVA
 20. MILEKIĆ DEBORA
 21. NEKIĆ DORA
 22. NEKIĆ MIRTA
 23. PRSKALO AURORA
 24. ŠIMURINA MARTIN
 25. ŠIMURINA NIKA
 26. VANJAK KLARA
 27. VULETIĆ PETRA
 28. ZURAK DUJE
 29. ŽUNIĆ DAVID
 30. ŽUPAN ANTEA

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA (LEPTIRIĆI)

 1. BALJAK EMA
 2. BARIČEVIĆ DINA
 3. BOLIĆ BRUNO
 4. BOLIĆ ŠIMUN
 5. BRALA ANTE
 6. BRALA DAVID
 7. BRALA DINO
 8. BRALA KRISTIJAN
 9. BRALA LEON
 10. BRALA MARKO
 11. BRALA ROZA
 12. BRALA VICE
 13. BREULJ MAŠA
 14. ČOR DAVID
 15. ĆIRAK LUKA
 16. DEŽMALJ IVAN
 17. DEŽMALJ MARKO
 18. JURČEVIĆ LAURA
 19. KALAC DUJE
 20. LERGA DOMAGOJ
 21. MAGAŠ ANTE
 22. NEKIĆ LUCIJA
 23. PARIĆ ELENA
 24. PAVIĆ EVA
 25. STIPČEVIĆ MAŠA
 26. ZDUNIĆ NATANIEL
 27. ŽUŽA MIHAELA

 

 

KLASA: 601-01/21-01/01                                                            Predsjednica Upravnog vijeća

URBROJ: 2198-07-01-3-22-03                                                    Nikolina Šimurina

Posedarje, 21. lipnja 2022.g.