Natječaj za radno mjesto spremač/ica

Temeljem stavka 7. Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) raspisuje 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto spremač/ica

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno
 • Uvjet stručne spreme: završena osnovna škola sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97).

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
 4. Elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana
 5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariju od 6 mjeseci
 6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju– ne stariju od 6 mjeseci
 7. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona
 8. Potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (bivši Centar za socijalnu skrb) prema mjestu stanovanja da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od 6 mjeseci od objave natječaja).

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj “. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja o rezultatima će biti obaviješteni u zakonskom roku.