Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 13. studenog 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto:

1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 02. prosinca 2020. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je odabrani kandidat obaviješten o odluci.

Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

 

Ravnateljica

Ana Milić

 

 

 

 

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

 

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 5. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana)
 6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na gore navedenu adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja o rezultatima će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 12. listopada 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto:

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 09. studenog 2020. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je odabrani kandidat obaviješten o odluci.

Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

 

Ravnateljica

Ana Milić

 

 

 

 

 

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

 

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana)
 5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

 

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na gore navedenu adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj za odgojitelja“. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

 

– daje se –

 

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 14. rujna 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeće radno mjesto:

 

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do 31.05.2021.g.), 20 sati tjedno

Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 07. listopada 2020. godine, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je odabrani kandidat obaviješten o odluci.

Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviještenio rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtićuCVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

 

Ravnateljica

                                                                                                                               Ana Milić

 

 

Javni natječaj za ravnatelja/icu

Temeljem Članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje Zakon), te Članka 38. Statuta dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Upravno vijeće dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 10.09.2020.godine, donosi odluku da se raspisuje

 

Javni natječaj za ravnatelja/icu

 

Uvjeti natječaja:

Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat.

Ravnatelj/ica se bira na rok od 4 godine i može biti ponovno imenovan/a.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice)
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

 

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom, preporučeno, uz povratnicu te napomenu „Natječaj za ravnatelja“ na adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1a, 23242 Posedarje.

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

 

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.10.2020. do 31.05.2021.), 20 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice)
 5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

 

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na gore navedenu adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj za odgojitelja“. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Obavijest o početku nove pedagoške godine te o početku provođenja programa obvezne predškole

OBAVIJEST O POČETKU NOVE PEDAGOŠKE GODINE TE O POČETKU PROVOĐENJA PROGRAMA OBVEZNE PREDŠKOLE

 

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje započinje s radom u novoj pedagoškoj godini 01. rujna 2020. godine. Pedagoška godina traje do 31. kolovoza 2021. godine.

Radno vrijeme vrtića je od 06:30 do 16:30 sati.

Roditelji novoupisane djece u jasličkoj te u mlađoj mješovitoj skupini će biti telefonski obaviješteni o terminu prvog dolaska u vrtić te o procesu adaptacije.

Potpisivanje ugovora, prema Odluci o upisu za pedagošku godinu 2020./2021., od 23. lipnja 2020. godine, odvijat će se od 24. do 28. kolovoza 2020. godine u prostorijama vrtića.

„Članak 4. Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 24.08. do 28.08.2020.g., od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2020/2021. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da se odustalo od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.“

Obvezni program predškole započinje s provođenjem 01. listopada 2020. godine, a traje do 31. svibnja 2021. godine. Program će se odvijati u popodnevnim satima, u terminu od 16:00 do 18:00 sati.

Sve detaljnije informacije možete dobiti osobno na adresi vrtića ili na službenim telefonskim brojevima te e-mail adresi vrtića.

 

Ravnateljica
Ana Milić

ODLUKA o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007 i 94/2013), Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 23. lipnja 2020. godine donosi

 ODLUKU O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU  2020./2021.

Članak 1.

U otvorenom predupisnom roku koji je trajao od 25.05.2020. do 05.06.2020. godine zaprimljeno je ukupno 50 novih zahtjeva roditelja/skrbnika za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od toga 36 zahtjeva za upis djeteta u redovni vrtićki petosatni ili desetosatni program i 14 zahtjeva za upis djeteta u kraći, 250-satni program predškole.

 

Članak 2.

U redovnom vrtićkom programu u pedagoškoj godini 2020/2021. ostat će upisano 47 djece, koja su boravila u vrtiću tijekom pedagoške godine 2019/2020., a za koje nije bilo potrebno predavati nove zahtjeve za upis.

U pedagošku godinu 2019/2020. u redovni vrtićki program bit će upisano sveukupno 80 djece, od toga u jasličku skupinu ukupno 20 djece, u mlađu mješovitu odgojnu skupinu ukupno 30 djece, u stariju mješovitu odgojnu skupinu ukupno 30 djece, dok će u popodnevni 250-satni program predškole biti upisano 14 djece. U pedagoškoj godini 2020/2021. u Vrtiću će biti upisano ukupno 94 djece.

 

Članak 3.

Svi zahtjevi za upis u Vrtić, koji su u redovnom upisnom roku negativno riješeni, formiraju listu čekanja, koja će se rješavati sukladno slobodnim mjestima u Vrtiću, a apsolutnu prednost imaju djeca s prebivalištem u Općini Posedarje.

Ukoliko u tekućoj pedagoškoj godini, a najdalje do 01.svibnja, zahtjev s liste čekanja nije pozitivno riješen, potrebno je iznova zahtjev predati u propisanom roku za iduću pedagošku godinu.

Svi zahtjevi predani izvan redovnog upisnog roka rješavaju se sukladno slobodnim mjestima u Vrtiću, odnosno upisuju se na formiranu listu čekanja, a bez obzira na datum predavanja zahtjeva, apsolutnu prednost za upis na upražnjeno mjesto u skupini imaju djeca s prebivalištem u Općini Posedarje.

Ukoliko roditelj pojedinog djeteta s liste čekanja, na poziv Vrtića za upis na upražnjeno mjesto u skupini, odbije upis, isto dijete više ne može biti na listi čekanja te je potrebno ponovno ispuniti zahtjev za upis u propisanom upisnom roku za sljedeću pedagošku godinu.

 

Članak 4.

Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 24.08. do 28.08.2020.g., od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2020/2021. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da su odustali od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči te na web stranici Vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rezultatima Odluke imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objave rezultata.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje.

 

Članak 6.

LISTA NOVOUPISANE DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

 

MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. DEŽMALJ KATIJA 17.11.2014. 100
2. JUKIĆ MATEO 22.11.2014. 100
3. VULIĆ ANĐELA 29.09.2014. 100
4. STIPČEVIĆ MAŠA 02.03.2017. 100
5. BREULJ MAŠA 24.05.2016. 95
6. KALAC EVA 10.04.2017. 90

 

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. ŽUPAN ANTEA 19.09.2018. izravan upis s liste čekanja 2019/2020
2. KLANAC JOŠKO 13.09.2018. izravan upis s liste čekanja 2019/2020
3. BRALA NIKA 26.03.2018. izravan upis s liste čekanja 2019/2020
4. CRNJAK HANA 13.03.2018. 100
5. BRALA SARA 08.08.2018. 98
6. BRALA PETRA 08.08.2018. 98
7. ZURAK DUJE 28.03.2019. 98
8. CRNJAK ANTE 29.10.2017. 95
9. CRNJAK DUJE 14.05.2019. 95
10. GOSPIĆ PAVLE 21.06.2018. 95
11. KNEŽEVIĆ FRANKA 02.02.2018. 95
12. KAJTAZI GABRIEL 04.08.2019. 93
13. KAJTAZI MANUEL 04.08.2019. 93

 

Članak 7.

LISTA ČEKANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020/2021. (OPĆINA POSEDARJE)

 

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. BARIĆ CVITA 20.09.2018. 90
2. KALAC TENA 13.03.2018. 90
3. VANJAK KLARA 17.02.2018. 90
4. JUKIĆ LUKA 05.02.2018. 80
5. MILEKIĆ DEBORA 27.01.2019. 80

 

JASLIČKA SKUPINA (DJECA KOJA NISU NAVRŠILA GODINU DANA)

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. GALIĆ PETRA 24.02.2020. 95
2. KUDEC FRAN 01.10.2019. 90
3. NEKIĆ DORA 28.09.2019. 90
4. ŠIMURINA DUNJA 21.02.2020. 90
5. ŽUNIĆ EMILI 21.12.2019. 80

 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. ŽUŽA MIHAELA 11.09.2017. 90
2. MILEKIĆ RITA 04.02.2017. 80
3. PAIĆ NIKOLINA 29.03.2016. 80
4. VULIĆ LUCIJA 31.08.2016. 80

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. BODULIĆ MARIJA 16.09.2015. 65

 

 

Članak 8.

LISTA ČEKANJA 2020/2021.  (OSTALE OPĆINE)

 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

 

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. EMA BALJAK 18.06.2017. 70

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. LOVRO BASA 23.07.2013. 95

 

Članak 9.

 

ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020/2021.

 

JASLIČKA SKUPINA (PČELICE)

 1. BARABA BANO LUKA
 2. BRALA NIKA
 3. BRALA SARA
 4. BRALA PETRA
 5. CRNJAK ANTE
 6. CRNJAK DUJE
 7. CRNJAK HANA
 8. GOSPIĆ PAVLE
 9. KALAC LUCA
 10. KAJTAZI GABRIEL
 11. KAJTAZI MANUEL
 12. KNEŽEVIĆ FRANKA
 13. KLANAC JOŠKO
 14. MATIJEVIĆ IVA
 15. NEKIĆ MIRTA
 16. PRSKALO AURORA
 17. ŠIMURINA MARTIN
 18. ŠIMURINA NIKA
 19. ZURAK DUJE
 20. ŽUPAN ANTEA

 

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA (BUBAMARE)

 1. BARIČEVIĆ DINA
 2. BOLIĆ BRUNO
 3. BOLIĆ ŠIMUN
 4. BRALA DAVID
 5. BRALA DINO
 6. BRALA EMILIA
 7. BRALA KRISTIJAN
 8. BRALA LEON
 9. BRALA MARKO (ANTE)
 10. BRALA MARKO (MATE)
 11. BRALA ROZA
 12. BRALA VICE
 13. BREULJ MAŠA
 14. ĆIRAK LUKA
 15. DEMO EMA
 16. DEMO LUKA
 17. DEŽMALJ IVAN
 18. DEŽMALJ MARKO
 19. JURČEVIĆ LAURA
 20. KALAC DUJE
 21. KALAC EVA
 22. LERGA DOMAGOJ
 23. MAGAŠ ANTE
 24. PARIĆ ELENA
 25. PAVIĆ EVA
 26. RONČEVIĆ LEO
 27. STIPČEVIĆ MAŠA
 28. VANJAK ROKO
 29. ZDUNIĆ NATANIEL
 30. ŽUPAN LEA

 

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA (LEPTIRIĆI)

 1. BARABA BANO LEO
 2. BATUR TOMISLAV
 3. BOLIĆ ANTICA
 4. BOLIĆ BORNA
 5. BRALA ANA
 6. BRALA ANTE
 7. BRALA MARJAN
 8. BRALA MARO
 9. BRKLJAČA KARLO
 10. CRNJAK BARTOL
 11. ĆIRAK VITO
 12. DEMO NIKA
 13. DEŽMALJ KATIJA
 14. GALIĆ LUCIA
 15. IVANDIĆ KASUNIĆ MARO
 16. JUKIĆ EVA
 17. JUKIĆ MATEO
 18. KAJTAZI NINA
 19. KAJTAZI TEREZA
 20. KALAC ZARA
 21. KLANAC PAVLE
 22. KNEŽEVIĆ DUJE
 23. KNEŽEVIĆ MARTA
 24. MATIJEVIĆ KARLO
 25. NEKIĆ LAURA
 26. PAVIĆ DAVID
 27. ŠALINA ELENA
 28. ŠIMURINA LARA
 29. VULIĆ ANĐELA
 30. ZURAK SOFIJA

 

PROGRAM OBVEZNE PREDŠKOLE

 1. BOCA LANA
 2. BRKIĆ EMANUEL
 3. BRKLJAČA DUJO
 4. CRNJAK NIKA
 5. IGREC TENA
 6. KALAC LUCA GABRIJELA
 7. KLANAC LARA
 8. MARIČIĆ LANA
 9. MATKOVIĆ ANĐELO
 10. MATKOVIĆ SARA
 11. MIJOLOVIĆ PETRA
 12. MRŠIĆ PETRA
 13. VEDRIĆ MARTA
 14. ŽUNIĆ LARA

KLASA: 601-01/20-01/01

URBROJ: 2198/07-01-2-20-04

Posedarje, 23. lipnja 2020.g.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Kajtazi