JAVNI NATJEČAJ ZA ASISTENTA/POMOĆNIKA U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Temeljem stavka 7. Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Dječji vrtić CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ASISTENTA/POMOĆNIKA U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Radno mjesto asistent/pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, od 01.09.2023. do 01.09.2024.

Pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
 • ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora
 • poslove pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ne može obavljati osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju
 4. elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana
 5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ovaj natječaj otvoren je 15 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj “.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja o rezultatima će biti obaviješteni u zakonskom roku.