OBAVIJEST O PREDUPISU U REDOVNI VRTIĆKI PROGRAM

DJEČJI VRTIĆ
CVRČAK Posedarje
Trg Martina Posedarskog 1
(adresa pošte: Športska ulica 1A)
23242 Posedarje

OBAVIJEST O PREDUPISU U REDOVNI VRTIĆKI PROGRAM

Dana 06. svibnja 2024. godine počinje predupis djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2024./2025.
Predupis traje do 17. svibnja 2024. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića, na adresi Športska ulica 1A Posedarje, radnim danima, u vremenu od 9:00 do 12:00 h.

Za upis djece potrebno je donijeti:
1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta
2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
3. presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
4. potvrdu o prebivalištu djeteta
5. potvrda o prebivalištu ostale djece u kućanstvu (u svrhu bodovanja)
6. elektronski zapis radne knjižice za oba roditelja/skrbnika, ne stariji od mjesec dana (potvrda poslodavca neće se uvažiti!)
7. dokaze o drugim bitnim činjenicama, ukoliko ih korisnik ima (npr. preslika rješenja o statusu žrtava i invalida Domovinskog rata, preslika rješenja o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, preslika nalaza i mišljenja Zavoda za socijalni rad o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta, preslika dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini, preslika dokaza o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, preslika rješenja o uzdržavanju u slučaju samohranih roditelja/skrbnika)
8. popunjenu prijavu za upis djeteta koja se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti na internet stranici vrtića*

Ravnateljica
Marijana Mijolović

*Zadržava se pravo traženja dodatnih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za tim.