JAVNI NATJEČAJ ZA ASISTENTA/POMOĆNIKA U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Temeljem stavka 7. Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN 10/97, 107/07,
94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ASISTENTA/POMOĆNIKA U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Radno mjesto asistent/pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju
– 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do 31.08.2024.
Pomoćnik u radu s djecom s teškoćama u razvoju mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
– završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
– ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora
– poslove pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ne može obavljati osoba za čiji rad u dječjem
vrtiću postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:
– Uz zamolbu potrebno je dostaviti
1. Životopis
2. Preslika domovnice ili rodnog lista
3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju
4. elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana
5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6
mjeseci
6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6
mjeseci
7. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona
Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj
dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na
internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne
informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju,
potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Ovaj natječaj otvoren je 15 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na adresu
Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te
napomenom „Natječaj “.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima,
mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja o rezultatima će biti
obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 15. rujna 2023. godine, na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim
pločama ovog Vrtića objavio natječaj za sljedeće radno mjesto:

– Odgojitelj/ica predškolske djece, 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40
sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Upravno vijeće je glasovanjem na 34. sjednici, održanoj dana 04.10.2023. godine,
jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je odabrani
kandidat obaviješten o odluci.
Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu
dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim
danom od 9:00 do 12:00 sati, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja.
Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni
o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtiću
CVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje
radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

Ravnateljica
Marijana Mijolović

Obavijest o rezultatima natječaja

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja

– daje se –

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje je dana 10. listopada 2021. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnim pločama ovog Vrtića objavio  natječaj za sljedeća radna mjesta:

  • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta
  • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja
  • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 01.10.2021. do 31.05.2022.), 20 sati tjedno

Upravno vijeće je glasovanjem, koje je elektronskim putem zaključeno 29.09.2021. godine, jednoglasno donijelo odluku o izboru kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete te su odabrani kandidati obaviješteni o odluci.

Svi kandidati koji nisu odabrani na traženo radno mjesto imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i odluku Upravnog vijeća za izbor odgojitelja, u prostorijama Vrtića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, u roku od 8 dana  od objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u Dječjem vrtićuCVRČAK Posedarje.

Svi kandidati mogu poslanu dokumentaciju podići u prostorijama DV CVRČAK Posedarje radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili zatražiti povrat dokumentacije poštom.

 

Ravnateljica

Ana Milić