Obavijest o predupisu u redovni vrtićki program za pedagošku godinu 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ                                                                        

CVRČAK Posedarje

Trg Martina Posedarskog 1

(adresa pošte: Športska ulica 1A)

23242 Posedarje

 

OBAVIJEST O PREDUPISU U REDOVNI VRTIĆKI PROGRAM

 

Dana 09. svibnja 2022. godine započinje predupis djece u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, za novu pedagošku godinu 2022./2023.

Predupis traje do  20. svibnja 2022. godine i obavlja se u prostorijama dječjeg vrtića, na adresi Športska ulica 1A Posedarje, radnim danima, u vremenu od 9:00 do 12:00 h.

 

Za upis djece potrebno je donijeti:

  1. presliku rodnog lista ili domovnice djeteta
  2. dokaz o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda pedijatra)
  3. presliku osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
  4. potvrdu o prebivalištu djeteta
  5. potvrda o prebivalištu ostale djece u kućanstvu (u svrhu bodovanja)
  6. elektronski zapis radne knjižice za oba roditelja/skrbnika, ne stariji od mjesec dana (potvrda poslodavca neće se uvažiti!)
  7. dokaze o drugim bitnim činjenicama, ukoliko ih korisnik ima (npr. preslika rješenja o statusu žrtava i invalida domovinskog rata, preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju, presliku dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini, presliku rješenja o uzdržavanju u slučaju samohranih roditelja/skrbnika)
  8. popunjenu prijavu za upis djeteta; ista se može preuzeti u prostorijama vrtića ili skinuti na internet stranici vrtića*

 

 

V.d. ravnatelja

Marijana Mijolović

 

 

*Zadržava se pravo traženja dodatnih dokumenata ukoliko se pokaže potreba za tim.