Odluka o upisu djeteta za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju čl. 36. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić), Upravno vijeće Vrtića donosi

 

Odluku o upisu djeteta Maše Goričan u D.v. CVRČAK Posedarje za pedagošku godinu 2022./2023.

Čl. 1.

Dijete Maša Goričan, rođena 10.06.2021., upisuje se u Vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. 

Čl. 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici Upravnog vijeća.

Obrazloženje

Za trajanja redovnog predupisnog roka u DV CVRČAK Posedarje, za pedagošku godinu 2022./2023., roditelji djeteta iz Čl. 1. ove Odluke prikupili su potrebnu dokumentaciju za predupis. Međutim, u trenutku prijave za upis vodio se postupak priznavanja prava na dječji doplatak. Budući da navedeni postupak nije bio okončan, roditelji nisu bili u mogućnosti predati potrebnu dokumentaciju. U rješenju o ostvarivanju prava na dječji doplatak koji je dostavljen naknadno vidljivo je da je rješenje izdano 12.05.2022. godine, ali nije bilo dostavljeno roditeljima. Slijedom toga, dijete ostvaruje 93 boda. Zbog naknadno dostavljene dokumentacije te okolnosti koje su navedene u žalbi roditelja, Upravno vijeće potvrdilo je da je žalba potpuno opravdana i odlučilo je kao u Čl. 1 ove Odluke.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Nikolina Šimurina

 

KLASA: 053-02/22-01/01

URBROJ: 2198-07-01-2-22-03

Posedarje, 11. srpnja 2022.g.