Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 dalje: Zakon), dječji CVRČAK Posedarje, (dalje: Vrtić), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

– 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 20 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:
– Uz zamolbu potrebno je dostaviti
1. Životopis
2. Preslika domovnice ili rodnog lista
3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
4. Potvrda o položenom stručnom ispitu (preslika)
5. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice, ne stariji od mjesec dana)
6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).
Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1A, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom te napomenom „Natječaj za odgojitelja“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja o rezultatima će biti obaviješteni u zakonskom roku.