Odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2021./2022.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) temeljem članka 20., 23.a i članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007 i 94/2013), Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU O UPISU DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU  2021./2022.

Članak 1.

U otvorenom predupisnom roku koji je trajao od 10.05.2021. do 21.05.2021. godine zaprimljeno je ukupno 49 novih zahtjeva roditelja/skrbnika za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od toga 41 zahtjev za upis djeteta u redovni vrtićki petosatni ili desetosatni program i 8 zahtjeva za upis djeteta u kraći, 250-satni program predškole.

Članak 2.

U redovnom vrtićkom programu u pedagoškoj godini 2021/2022. ostat će upisano 57 djece, koja su boravila u vrtiću tijekom pedagoške godine 2020/2021., a za koje nije bilo potrebno predavati nove zahtjeve za upis.

U pedagošku godinu 2021/2022. u redovni vrtićki program bit će upisano sveukupno 78 djece, od toga u jasličku skupinu ukupno 18 djece, u mlađu mješovitu odgojnu skupinu ukupno 30 djece, u stariju mješovitu odgojnu skupinu ukupno 30 djece, dok će u popodnevni 250-satni program predškole biti upisano 8 djece. U pedagoškoj godini 2021/2022. u Vrtiću će biti upisano ukupno 86 djece.

Članak 3.

Svi zahtjevi za upis u Vrtić, koji su u redovnom upisnom roku negativno riješeni, formiraju listu čekanja, koja će se rješavati sukladno slobodnim mjestima u Vrtiću, a apsolutnu prednost imaju djeca s prebivalištem u Općini Posedarje.

Ukoliko u tekućoj pedagoškoj godini, a najdalje do 01.svibnja, zahtjev s liste čekanja nije pozitivno riješen, potrebno je iznova zahtjev predati u propisanom roku za iduću pedagošku godinu.

Ukoliko roditelj pojedinog djeteta s liste čekanja, na poziv Vrtića za upis na upražnjeno mjesto u skupini, odbije upis, isto dijete više ne može biti na listi čekanja te je potrebno ponovno ispuniti zahtjev za upis u propisanom upisnom roku za sljedeću pedagošku godinu.

Zahtjevi predani izvan redovnog upisnog roka neće se zaprimati.

Članak 4.

Upisi u redovni vrtićki program provodit će se od 23.08. do 27.08.2021.g., od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje. Upisima su dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika novoupisane djece, koja su Odlukom primljena u redovni vrtićki program te potpisati ugovor o korištenju usluga Vrtića za pedagošku godinu 2021/2022. Upisima su također dužna pristupiti oba roditelja/skrbnika djece koja su već upisana i koja nastavljaju pohađati vrtić u pedagoškoj godini 2021/2022. Ukoliko roditelji/skrbnici ne potpišu ugovor o korištenju usluga Vrtića u propisanom roku smatrat će se da su odustali od korištenja usluga Vrtića i na svako upražnjeno mjesto upisat će se dijete s liste čekanja, koja je objavljena u ovoj Odluci.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči te na web stranici Vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rezultatima Odluke imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objave rezultata.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje.

Članak 6.

LISTA NOVOUPISANE DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. BATUR ŠIMUN 26.01.2016. 100
2. BRALA DAVID 09.11.2015. 100
3. BRALA EMILIA 23.07.2015. 100
4. BRALA MARKO 03.11.2015. 100
5. KALAC NIKO 28.08.2015. 100
6. PAIĆ NIKOLINA 29.03.2016. 100

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. LUKA JUKIĆ 05.02.2018. izravan upis s liste čekanja 2020/2021.
2. KLARA VANJAK 17.02.2018. izravan upis s liste čekanja 2020/2021.

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. PETRA GALIĆ 24.02.2020. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
2. DEBORA MILEKIĆ 27.01.2019. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
3. DORA NEKIĆ 28.09.2019. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
4. DUNJA ŠIMURINA 21.02.2020. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
5. EMILI ŽUNIĆ 21.12.209. izravan upis s liste čekanja 2020/2021
6. SARA BRALA 07.03.2020. 103
7. MARTA BRKLJAČA 23.06.2019. 103
8. TONI MATKOVIĆ 15.05.2020. 100
9. MIA MARIJA KLANAC 02.03.2019. 95
10. KARLO VANJAK 27.08.2020. 95
11. PETRA VULETIĆ 13.10.2018. 95
12. NATALIA KLANAC 19.08.2019. 93
13. MIHAEL KOLČEG 16.07.2019. 90

Članak 7.

LISTA ČEKANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021/2022. (OPĆINA POSEDARJE)

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1.  FRAN KUDEC 01.10.2019. 90
2. TEA LERGA 27.08.2020. 90
3. NIKOLA ZDRILIĆ 15.03.2020. 90
4. SARA KALAC 07.05.2019. 80
5. TINA MRŠIĆ 19.02.2020. 70
6. BORNA MILIVOJ KARANOVIĆ 20.12.2018. 55

JASLIČKA SKUPINA (DJECA KOJA NISU NAVRŠILA GODINU DANA)

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. KATARINA ŽUPAN 27.01.2021. 100
2. LUCIJA NEKIĆ 21.10.2020. 95
3. TIN KARLOVČEC 06.01.2021. 90
4. LOBEL KLANAC 04.10.2020. 73

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. ANTE BRALA 14.09.2017. 103
2. DAVID ŽUNIĆ 15.11.2017. 103
3. RITA MILEKIĆ 04.02.2017. 98
4. LUKA GALIĆ 22.10.2017. 95
5. CVITA KOLČEG 14.09.2017. 90
6. TONKA KNEŽEVIĆ 14.06.2018. 70
7. MIA ŠIMURINA 04.07.2017. 70

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. LUCIJA NEKIĆ 31.08.2016. 100

Članak 8.

LISTA ČEKANJA 2021/2022  (OSTALE OPĆINE)

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1. NIKO MATEK 17.10.2016. 95

JASLIČKA SKUPINA

REDNI BROJ IME I PREZIME DATUM ROĐENJA BODOVI
1.  ANTUN MATEK 20.05.2020. 95

Članak 9.

ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021/2022.

JASLIČKA SKUPINA (PČELICE)

 1. BRALA SARA
 2. BRKLJAČA MARTA
 3. CRNJAK DUJE
 4. GALIĆ PETRA
 5. KAJTAZI GABRIEL
 6. KAJTAZI MANUEL
 7. KLANAC JOŠKO
 8. KLANAC MIA MARIJA
 9. KLANAC NATALIA
 10. KOLČEG MIHAEL
 11. MATKOVIĆ TONI
 12. MILEKIĆ DEBORA
 13. NEKIĆ DORA
 14. ŠIMURINA DUNJA
 15. VANJAK KARLO
 16. VULETIĆ PETRA
 17. ZURAK DUJE
 18. ŽUNIĆ EMILI

MLAĐA MJEŠOVITA SKUPINA (BUBAMARE)

 1. BALJAK EMA
 2. BARABA BANO LUKA
 3. BARIČEVIĆ DINA
 4. BARIĆ CVITA
 5. BOLIĆ ŠIMUN
 6. BRALA NIKA
 7. BRALA PETRA
 8. BRALA ROZA
 9. BRALA SARA
 10. CRNJAK ANTE
 11. CRNJAK HANA
 12. DEŽMALJ IVAN
 13. GOSPIĆ PAVLE
 14. JUKIĆ LUKA
 15. JURIČEVIĆ ANASTAZIJA
 16. KALAC EVA
 17. KNEŽEVIĆ FRANKA
 18. LERGA DOMAGOJ
 19. MAGAŠ ANTE
 20. MATIJEVIĆ IVA
 21. NEKIĆ MIRTA
 22. PARIĆ ELENA
 23. PAVIĆ EVA
 24. PRSKALO AURORA
 25. STIPČEVIĆ MAŠA
 26. ŠIMURINA MARTIN
 27. ŠIMURINA NIKA
 28. VANJAK KLARA
 29. ŽUPAN ANTEA
 30. ŽUŽA MIHAELA

STARIJA MJEŠOVITA SKUPINA (LEPTIRIĆI)

 1. BARABA BANO LEO
 2. BATUR ŠIMUN
 3. BOLIĆ BRUNO
 4. BRALA ANTE
 5. BRALA DAVID
 6. BRALA DINO
 7. BRALA EMILIA
 8. BRALA KRISTIJAN
 9. BRALA LEON
 10. BRALA MARKO
 11. BRALA MARKO (MATE, MARTINA)
 12. BRALA VICE
 13. BREULJ MAŠA
 14. ČOR DAVID
 15. ĆIRAK LUKA
 16. DEMO EMA
 17. DEMO LUKA
 18. DEŽMALJ MARKO
 19. IVANDIĆ KASUNIĆ MARO
 20. JURČEVIĆ LAURA
 21. KALAC DUJE
 22. KALAC NIKO
 23. KNEŽEVIĆ MARTA
 24. PAIĆ NIKOLINA
 25. PAVIĆ DAVID
 26. RONČEVIĆ LEO
 27. ŠIMURINA LARA
 28. VULIĆ LUCIJA
 29. ZDUNIĆ NATANIEL
 30. ŽUPAN LEA

PROGRAM OBVEZNE PREDŠKOLE

 1. BODULIĆ MARIJA
 2. KALAC LUCA GABRIJELA
 3. LERGA IVAN
 4. MALAHOV RITA
 5. MIJOLOVIĆ DINO
 6. VANJAK DAVID
 7. ZUBČIĆ IVAN
 8. ZUBČIĆ LARA

 

KLASA: 601-01/21-01/01

URBROJ: 2198/07-01-2-21-04

Posedarje, 14. lipnja 2021.g.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Kajtazi