Javni natječaj za odgojitelja/icu

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje Zakon), dječji vrtić CVRČAK Posedarje, (dalje Vrtić) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

 

Radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta), 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (do 31.08.2019.g.), 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno
 • 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na određeno vrijeme (od 02.11.2018 do 31.05.2019.), 20 sati tjedno

Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto:

 • Uz zamolbu potrebno je dostaviti
 1. Životopis
 2. Preslika domovnice ili rodnog lista
 3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma)
 4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice)
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
 8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

 

Posebni uvjeti za ovo radno mjesto određeni su u člancima 24. i 25. Zakona te u članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

DOKAZ ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU

 

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom na adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, preporučeno, s povratnicom. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.