ODLUKA o upisu djece i  mjerilima upisa djece za pedagošku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 20., članka 23.a i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), te članka 16. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Posedarje (dalje: Općinsko vijeće), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić), na sjednici održanoj 12.04.2017.g. donosi

ODLUKU o upisu djece i  mjerilima upisa djece za pedagošku godinu 2017./2018.

Članak 1.

Ovom  odlukom određuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić CVRČAK Posedarje (dalje: Vrtić) čiji je osnivač Općina Posedarje, mjerila za sudjelovanje roditelja djeteta korisnika u cijeni programa Vrtića i osniva se Komisija za bodovanje i rangiranje predanih zahtjeva za upis djece u Vrtić.

  1. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE

 

Članak 2.

Člancima 3. do 7. ove odluke uređuju se upisi za djecu s prebivalištem u Općini Posedarje. U slučaju da nakon upisa sve prijavljene djece s područja Općine Posedarje preostane mjesta, po dolje definiranim kriterijima upisivat će se i djeca s područja drugih općina.

Članak 3.

Pri upisu djece u redoviti cjelodnevni (10 sati) i poludnevni (5 sati) program Vrtića apsolutnu prednost (izravan upis) imaju djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca u udomiteljskim obiteljima i djeca u godini dana prije polaska u školu.

Članak 4.

Za svu ostalu djecu primjenjuje se bodovanje, i to na sljedeći način:

a) Djeca s laganim smetnjama u razvoju
-ako su oba roditelja (uzdržavatelja) zaposlena
-ako je jedan roditelj (uzdržavatelj) zaposlen
 

100 bodova
95  bodova

b) Djeca obaju zaposlenih roditelja (uzdržavatelja) i djeca samohranih roditelja iz obitelji
-s troje i više djece
-s dvoje djece
-s jednim djetetom
 

100 bodova
95 bodova
90 bodova

c) Djeca čiji je jedan roditelj (uzdržavatelj) zaposlen
-s troje i više djece
-s dvoje djece
-s jednim djetetom
 

90 bodova
80 bodova
70 bodova

d) Djeca čija su oba roditelja (uzdržavatelja) nezaposlena
-s troje i više djece
-s dvoje djece
-s jednim djetetom
 

65 bodova
60 bodova
55 bodova

Za djecu koja su upisana u vrtić u pedagoškoj godini 2016/2017. te bez prekida ostaju korisnici Vrtića u pedagoškoj godini 2017/2018. ne primjenjuje se bodovanje.

Članak 5.

Dodatne bodove iz članka 4. dobivaju:

a) Djeca roditelja (uzdržavatelja) koji primaju dječji doplatak 3 boda
b) Djeca s laganim smetnjama u razvoju čiji roditelji (uzdržavatelji) nisu zaposleni 3 boda

Članak 6.
U slučaju zadovoljavanja dvije ili više podtočaka iz članka 4., dodijelit će se veći vrijednosni bodovi.

Članak 7.
U slučaju istog broja bodova prednost imaju djeca koja dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog stanja utvrđenog prema sljedećim kriterijima: prosjek primanja roditelja (uzdržavatelja) u prethodnoj godini, djeca roditelja (uzdržavatelja) koji primaju dječji doplatak, djeca iz obitelji koja su u podstanarstvu, djeca iz obitelji s težim životnim prilikama (više članova zajedničkog kućanstva, teže bolesti članova zajedničkog kućanstva i sl.).

 

Članak 8.

Program predškole obvezan je, sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, za svu djecu u godini dana prije polaska u školu. Roditelji obveznika predškole koji ne pohađaju dječji vrtić javljaju se na javni poziv koji Vrtić objavljuje na web stranicama Općine Posedarje i oglasnoj ploči Vrtića. Obvezni 250-satni program besplatan je za polaznike programa.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića (pet i deset satni program).

 

Članak 9.

Postupak prikupljanja prijava i pripadajućih dokumenata vezanih uz upis djece provodi pedagog Vrtića. Nakon obavljenog navedenog postupka pedagog vrednuje prikupljene prijave te sastavlja listu upisanih koja sadrži redne brojeve i imena djece koja će biti upisana u vrtić. Listu upisanih potvrđuje, i po potrebi korigira, Upravno vijeće Vrtića.

 

  1. VISINA IZNOSA PARTICIPACIJE RODITELJA DJECE KORISNIKA

 

Članak 10.

Roditelj djeteta korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa Vrtića koji ostvaruje njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa, kako slijedi

a) Za djecu s prebivalištem u Općini Posedarje

-cjelodnevni program (10 sati)

-poludnevni program (5 sati)

 

700,00 kuna

400,00 kuna

b) Za djecu koja nemaju prebivalište u Općini Posedarje

-cjelodnevni program (10 sati)

-poludnevni program (5 sati)

 

1000,00 kuna

600,00 kuna

 

Članak 11.

Sukladno Sporazumu između Općine Jasenice, Općine Posedarje i Dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje od 27. siječnja 2016. godine, te iznimno od članka 10. ovih Mjerila, roditelj djeteta koje stalno boravi na području Općine Jasenice, dužan je sudjelovati u cijeni programa Vrtića koji ostvaruje njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa:

 

Za djecu koja stalno borave na području Općine Jasenice

-cjelodnevni program (10 sati)

-poludnevni program (5 sati)

 

700,00 kuna

400,00 kuna

 

Članak 12.

Roditelji djeteta korisnika ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa kako slijedi:

  1. Za drugo dijete koje je u programu Vrtića, roditelj sudjeluje s 50% cijene odabranog programa
  2. Za treće i svako sljedeće dijete koje je u programu Vrtića, roditelj se oslobađa plaćanja

 

Članak 13.

Kad dijete korisnik zbog bolesti izostane iz Vrtića, po pisanoj ispričnici/potvrdi pedijatra roditelji djeteta korisnika ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa kako slijedi:

  1. Za izostanak od dva tjedna i više (minimalno 10 radnih dana) cijena programa umanjuje se 30%
  2. Za izostanak od tri tjedna i više (minimalno 15 radnih dana) cijena programa umanjuje se za 50%

Članak 14.

Roditelji djeteta korisnika dužni su ugovorni iznos platiti na žiro račun Vrtića najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu i o tome predočiti dokaz (kopiju uplatnice) Vrtiću.

Članak 15.

Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od dana dospijeća obveza, Vrtić će otkazati pružanje usluga, a potraživanja će se naplatiti aktiviranjem sredstava osiguranja plaćanja ili putem suda.

Članak 16.

Vrtić će otkazati usluge roditelju čije dijete korisnik izostaje iz Vrtića 30 i više dana, a navedeni roditelj ne izvijesti Vrtić o razlozima izostanka. Upražnjeno mjesto popunit će se s liste čekanja.

Članak 17.

Vrtić i roditelj (uzdržavatelj) djeteta korisnika usluga sklapaju Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u skladu s odredbama ove Odluke, te drugih općih akata Vrtića.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici Upravnog vijeća, uz suglasnost Općine Posedarje (osnivača).

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Bolić