Javni natječaj za ravnatelja/icu

Temeljem Članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje Zakon), te Članka 38. Statuta dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, Upravno vijeće dječjeg vrtića CVRČAK Posedarje, na sjednici održanoj 10.09.2020.godine, donosi odluku da se raspisuje

 

Javni natječaj za ravnatelja/icu

 

Uvjeti natječaja:

Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat.

Ravnatelj/ica se bira na rok od 4 godine i može biti ponovno imenovan/a.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

  1. Životopis
  2. Preslika domovnice ili rodnog lista
  3. Preslika dokaza o završenom obrazovanju
  4. Dokaz o stručnom iskustvu (elektronski zapis radne knjižice)
  5. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
  6. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s čl. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
  7. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s čl. 25. st. 4. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci
  8. Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 25. st. 1. i st. 3. Zakona

 

Ovaj natječaj otvoren je 8 dana od dana objave. Potrebna dokumentacija šalje se poštom, preporučeno, uz povratnicu te napomenu „Natječaj za ravnatelja“ na adresu Dječji vrtić CVRČAK Posedarje, Športska ulica 1a, 23242 Posedarje.

Kandidati koji se pozivaju na prava iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.